Posted on Leave a comment

Pogoji nagradne igre, objavljene 1. 9. 2021

Beli Labod

1.  SPLOŠNI POGOJI

Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na Facebook strani Beli Labod. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani. Organizator in izvajalec nagradne igre, objavljene na Facebook strani Beli Labod, 1. 9. 2021 (v nadaljevanju: nagradna igra) Beli Labod d.o.o. , Kolodvorska 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Igra poteka od 1.9.2021 do 1.10.2021 do 24. ure na Facebook strani Beli Labod, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša in o tem obvesti sodelujoče na Facebook strani. 

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka na območju Ljubljane, v Sloveniji. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo te pogoje sodelovanja, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (v nadaljevanju: sodelujoči). V nagradni igri lahko sodelujoči sodeluje tako, da všečka Facebook  stran Beli Labod, všečka objavo in pod objavo, ki naznanja nagradno igro odda komentar, v katerem označi tri osebe, ki bi jim pripravil zmrznjene žlikrofe.

3. IZBIRA NAGRAJENCEV

Žrebanje bo potekalo 2x mesečno in sicer prvi žreb bo potekal 10.9.2021, v prisotnosti 3-članske komisije z uporabo naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih, drugič pa 1.10.2021. Žrebanje ne bo javno. Rezultati žrebanja so dokončni in bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja (ime in priimek). V prvem žrebu bo 10  nagrajencev (Facebook – 5 nagrajencev; Instagram – 5 nagrajencev), v drugem žrebu bosta izžrebana še 4 nagrajenci (Facebook – 2 nagrajenca; Instagram – 2 nagrajenca). . 

4. NAGRADNI SKLAD

Organizator v nagradni igri podeljuje naslednjo nagrado: v prvem žrebu 10x paket zmrznjenih žlikrofov, v drugem žrebu 4x paket zmrznjenih žlikrofov. 

5. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec potrdi prevzem nagrade tako, da organizatorju v roku sedmih delovnih dni pošlje elektronsko sporočilo na Facebook stran Beli Labod, v katerem sporoči svoj naslov in davčno številko. Nakup ali uporaba storitev v restavraciji Beli Labod ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo stvar. V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku (7 delovnih dni) ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

6. ODGOVORNOST IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali napake v delovanju spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da vse pridobljene podatke o sodelujočem (ime in priimek, elektronski naslov, naslov prebivališča) organizator obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v tej nagradni igri. Organizator akcije vse osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev nagradne igre, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke bo organizator nagradne igre uporabljal za namene obveščanja udeležencev o poteku nagradne igre in jih lahko brez dodatnega soglasja udeležencev vključi v baze osebnih podatkov družbe Beli Labod, 1. 9. 2021, Beli Labod d.o.o. , Kolodvorska 20, 1000 Ljubljana za namene obveščanja oseb o svojih produktih, storitvah in trženjskih akcijah. Sodelujoči je seznanjen in se strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu ROAS monster d.o.o., ki jih obdeluje le v mejah pooblastila in skladno z opredeljenimi nameni.V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

7. PREKLIC SODELOVANJA IN REŠEVANJE PRITOŽB

Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 1.10.2021 zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri in/ali izbris svojih osebnih podatkov iz baz osebnih podatkov iz zadnjega odstavka 5. člena teh pravil. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja, tako da pošlje zasebno sporočilo na Facebook profilu strani @belilabod do 1.10.2021. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 1. 9. 2021

Beli Labod

Dodaj odgovor